Κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία (STA)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμφωνία του Πανεπιστημίου υποδοχής με το ΠαΔΑ.
Στην κινητικότητα για διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερης διάρκειας περίοδο παραμονής).
Αν κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε εκδήλωση διδασκαλίας σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία, προσκομίζοντας στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα εξής (η προσκόμιση μπορεί να γίνει και με email)
Πριν την αναχώρηση
 • Πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρει “στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+”
 • Αίτηση Διδασκαλίας Προσωπικού (η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email erasmus.global@uniwa.gr)
 • Έγκριση Μετακίνησης – Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος
 • Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement
 • Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για διδασκαλία και επιμόρφωση
Μετά την επιστροφή
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής, όπου βεβαιώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας και θα αναφέρεται ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 8 (ελάχιστη διάρκεια 2 ημέρες, μέγιστη διάρκεια 2 μήνες)
 • Διαδικτυακή τελική έκθεση EU Survey
 • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
 • Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης
 • Έκθεση μετακίνησης προσωπικού, η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email erasmus.global@uniwa.gr)
Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΠαΔΑ

 

 

Οργάνωση Κινητικότητας OS

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμφωνία του Πανεπιστημίου υποδοχής με το ΠαΔΑ.
Αν κάποιο μέλος του προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε εκδήλωση κινητικότητας OS σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία, προσκομίζοντας στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα εξής (η προσκόμιση μπορεί να γίνει και με email)
Πριν την αναχώρηση
 • Πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής, στην οποία θα αναγράφεται τι ακριβώς θα πραγματοποιήσει ο προσκεκλημένος καθηγητής (στα πλαίσια της Οργάνωσης Κινητικότητας), καθώς και η ημερομηνία συμμετοχής
 • Αίτηση Οργάνωσης Κινητικότητας (η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email erasmus.global@uniwa.gr)
 • Έγκριση Μετακίνησης (γίνεται σχετική αίτηση στο Τμήμα, η οποία εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος)
 • Έγκριση από τον υπεύθυνο Erasmus
Μετά την επιστροφή
 • Για τις δαπάνες ταξιδίου: τιμολόγια (σχετικές πληροφορίες στον ειδικό λογαριασμό), αποδείξεις, χρησιμοποιημένα εισιτήρια ταξιδίου, κάρτες επιβίβασης, αποδείξεις πληρωμής
 • Για τις δαπάνες διαβίωσης: Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής που αποδεικνύει την πραγματική διάρκεια της παραμονής και ταξιδιωτικά εισιτήρια ή/και αποδείξεις ξενοδοχείων για τεκμηρίωση της ημερομηνίας άφιξης στη χώρα υποδοχής και αναχώρησης από αυτήν
 • Έκθεση μετακίνησης προσωπικού, η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email erasmus.global@uniwa.gr)
Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΠαΔΑ