Επιμόρφωση προσωπικού (STT)

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο http://staffmobility.eu/, για να πληροφορηθείτε για σχετικές ευκαιρίες επιμόρφωσης προσωπικού.
Αν κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού ή του διοικητικού προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε εκδήλωση επιμόρφωσης σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία προσκομίζοντας στο Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα εξής (η προσκόμιση μπορεί να γίνει και με email)
Πριν την αναχώρηση
  • Πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής
  • Αίτηση Επιμόρφωσης Προσωπικού (η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email erasmus.global@uniwa.gr)
  • Εγκριση Μετακίνησης
  • Staff Mobility for Training Mobility Agreement
  • Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για διδασκαλία και επιμόρφωση
Μετά την επιστροφή
  • Πιστοποιητικό συμμετοχής όπου βεβαιώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας όπου θα αναφέρεται το αντικείμενο της δραστηριότητας
  • Διαδικτυακή τελική έκθεση ΕU Survey
  • Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης.
  • Έκθεση μετακίνησης προσωπικού η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email erasmus.global@uniwa.gr)
Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΠαΔΑ.